Simone van den Hil Coaching en Training, gevestigd aan de Archimedesweg 13
1098 JK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.simonevandenhil.nl

Archimedesweg 13
1098 JK Amsterdam

06 43041993

Persoonsgegevens Simone van den Hil verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan haar  verstrekt. Daarnaast verwerkt zij -in zeer beperkte mate- persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens jouw bezoek aan deze website. Dat wordt nader toegelicht in de sectie ‘Cookies’.

Simone van den Hil verwerkt  de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • NAW (naam, adres, woonplaats)
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • IBAN gegevens van bank/giro

Doel verwerking persoonsgegevens
Simone van den Hil verwerkt jouw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
– contact met je onderhouden in het kader van de dienstverlening;
– de uitvoering van de dienstverlening;
– het nakomen van een wettelijke plicht, waaronder bewaarplichten
– het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Simone van den Hil Coaching en Training, bijvoorbeeld in het kader van een klacht

Grondslag verwerking persoonsgegevens

  • Uitvoering van de overeenkomst.Als je een dienst afneemt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover dit nodig is in het kader van deze dienstverlening.
  • Verwerking van persoonsgegevens kan alleen op basis van jouw toestemming, die altijd in te trekken is. Intrekking heeft tot gevolg dat je niet langer gebruik kunt maken van de diensten.
  • Gerechtvaardigd belang.Jouw gegevens kunnen verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals het voldoen aan  wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Simone van den Hil bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij ze  verplicht is om dit te doen op grond van een wettelijke bewaarplicht. Simone van den Hil bewaart de persoonsgegevens tot 2 jaar na de beëindiging van het contact met de cliënt.

Persoonsgegevens delen met derden
Simone van den Hil verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met haar cliënt.

Cookies of vergelijkbare technieken
Simone van den Hil gebruikt cookies onder meer voor analyse van de website en heeft maatregelen genomen om deze  zo privacy vriendelijk mogelijk in te stellen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt  het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken,  bezwaar te maken tegen de verwerking van ouwe persoonsgegevens door Simone van den Hil en  tenslotte het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Simone van den Hil van jou heeft,  in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@simonevandenhil.nl. Simone van den Hil streeft ernaar je verzoek zo spoedig mogelijk af te handelen. Er kunnen wettelijke gronden zijn waarom zij  niet, of niet volledig, aan je verzoek kan voldoen. Zij  zal je hier dan over informeren.

Je  hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging  persoonsgegevens  Simone van den Hil neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen Zij  maakt gebruik van een beveiligde laptop. Fysieke dossiers worden bewaard in kasten met sloten. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@simonevandenhil.nl